(1)
حافظہ صبیحہ منیر. علم درایت کا تدریجی ارتقاء اور موضوع روایات- تجزیاتی مطالعہ. Epistemology 2020, 4, 87-104.