حافظہ صبیحہ منیر. علم درایت کا تدریجی ارتقاء اور موضوع روایات- تجزیاتی مطالعہ. Epistemology, v. 4, n. 1, p. 87-104, 16 Sep. 2020.